top of page

Condicións xerais

 • INFORMACIÓN XERAL.

Os termos e condicións que se indican a continuación (en diante, “Condicións Xerais”), regulan o acceso, rexistro, navegación, descarga e uso de todas e cada unha das páxinas web situadas baixo o dominio www.ikigaisaude.es e os seus respectivos subdominios e subdirectorios. (en diante, "Sitio Web" ou "Sitios Web"), sendo estes dominios propiedade de RAQUEL BARRO MUIÑO. As presentes Condicións Xerais tamén regulan o acceso, descarga e uso de calquera outra información, textos, gráficos, fotos, imaxes, música, sons, aplicacións informáticas ou contas en calquera plataforma social que xa sexa creada, deseñada, promovida ou difundida pola entidade actuante. á que se pode acceder desde o Sitio Web ou desde calquera outra páxina web ou aplicación informática (en diante, "Contido").

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, RAQUEL BARRO MUIÑO (en diante, a "ENTIDADE") pon a disposición dos seus usuarios a seguinte información de rexistro do propietario do sitio web e/ou contido:

Nome ou razón social: RAQUEL BARRO MUIÑO

Número de identificación fiscal: 33350687C

Enderezo: C/ Lazúrtegui, 12 (27700 Ribadeo)

Teléfono: 611492604

Correo electrónico: info@ikigaisaude.es

Ao acceder, visualizar ou utilizar os materiais ou servizos accesibles no "sitio web" ou a través do "contido" accesible no ou a través do "sitio web" ou outras páxinas web ou aplicacións informáticas, o usuario declara que entende e acepta estes "contidos xerais". condicións” como o equivalente legal dun documento asinado e vinculante.

 • CONDICIÓNS XERAIS DE UTILIZACIÓN DA “PÁXINA WEB” E DO “CONTIDO”.

O acceso e uso do Sitio Web da ENTIDADE, así como o acceso e uso dos Contidos, estarán suxeitos ás presentes Condicións Xerais. A utilización de calquera páxina web propiedade da ENTIDADE ou dos Contidos atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do usuario de todas as Condicións Xerais vixentes en cada momento no que o usuario acceda a ela. A ENTIDADE resérvase o dereito a modificar estas Condicións Xerais en calquera momento. Suxerímoslle que revise estas Condicións Xerais con frecuencia para coñecer o seu alcance e as modificacións que se realicen. Ao acceder aos Sitios Web e/ou aos Contidos propiedade da ENTIDADE con posterioridade á publicación do aviso das devanditas modificacións, alteracións ou actualizacións, aceptarase o cumprimento das novas condicións. O usuario é consciente de que o acceso e uso do Sitio Web e/ou dos Contidos realízase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

Algúns servizos dos Sitios Web da ENTIDADE e/ou algúns Contidos poden estar suxeitos a condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúan, completan e/ou modifican os presentes termos e condicións (en diante, "Condicións Especiais"), e que debe ser aceptado polo usuario antes de prestar o servizo correspondente. A prestación do servizo a petición do usuario implica a aceptación expresa das Condicións Particulares que lle sexan de aplicación. O termo "sitio web" inclúe, pero non se limita a, todo o contido, datos, gráficos, textos, logotipos, marcas rexistradas, software, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías, expresións e información e outros incluídos nel , e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte, tanxibles ou intanxibles, independentemente de que sexan ou non susceptibles de propiedade intelectual segundo o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual Española . O usuario utilizará os servizos e materiais dispoñibles no Sitio Web, así como os Contidos exclusivamente para fins privados, excluíndo calquera outra forma de uso distinta a esta, e expresamente excluíndo calquera uso con ánimo de lucro ou que reporte beneficio directo ou indirecto ao usuario. ou a terceiros.

As presentes Condicións Xerais, así como as Condicións Particulares que poidan ser de aplicación previa notificación en casos concretos, son aceptadas expresa e sen reservas polo usuario polo mero feito de acceder ao Sitio Web, utilizando de calquera xeito os materiais e servizos do Sitio Web e/ ou acceder ou utilizar de calquera xeito os Contidos que o compoñen.

Cando o acceso e uso de determinados materiais e/ou servizos do Sitio Web e/ou dos Contidos estea suxeito a Condicións Particulares, estas Condicións Particulares daranse a coñecer previamente ao usuario, que segundo os casos substituirán, completarán e /ou modificar as Condicións Xerais aquí recollidas. O acceso e utilización dos ditos materiais ou servizos suxeitos a Condicións Particulares implicará, polo tanto, a plena adhesión ás Condicións Particulares que as regulan na versión publicada no momento en que o usuario acceda a elas, quedando automaticamente incorporadas as ditas Condicións Particulares ás presentes Condicións Xerais. .

En caso de contradición entre os termos e condicións recollidos nestas Condicións Xerais e as Condicións Particulares, prevalecerán sempre e en todo caso os termos pactados nas Condicións Particulares, aínda que só respecto das disposicións incompatibles e só respecto daqueles materiais ou servizos do Sitio Web e/ou dos Contidos suxeitos a dita normativa específica.

A ENTIDADE poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, a prestación, configuración, contidos e servizos do Sitio Web e dos Contidos, así como as súas Condicións Xerais. Se as presentes Condicións Xerais son substituídas por outras total ou parcialmente, as ditas novas condicións xerais ou, de ser o caso, as particulares, entenderanse aceptadas na mesma forma que a indicada. Non obstante, o usuario do Sitio Web e/ou dos Contidos deberá acceder ás presentes Condicións Xerais e ás Condicións Particulares dos servizos do Sitio Web e/ou aos Contidos que utilice, periodicamente para ter coñecemento da actualización das mesmas, se é o caso. No caso de que o usuario non acepte as presentes Condicións Xerais ou as Condicións Particulares, o usuario deberá absterse de acceder ao Sitio Web e/ou aos Contidos ou, se accedeu, abandonalos.

 • RESPONSABILIDADE DOS USUARIOS DO USO DO SITIO WEB E/OU DOS CONTIDOS.

O usuario só poderá acceder aos servizos e materiais do Sitio Web e/ou dos Contidos a través dos medios ou procedementos que se puxeran a disposición para tal fin no propio Sitio Web e/ou nos Contidos, ou que se utilicen habitualmente en Internet. para tal efecto, sempre que non supoñan unha vulneración dos dereitos de Propiedade Intelectual/Industrial, nin ningún tipo de dano ou menoscabo do Sitio Web e/ou dos Contidos, ou da súa información ou dos servizos ofrecidos.

O usuario comprométese a utilizar os servizos, informacións e materiais do Sitio Web e/ou dos Contidos da ENTIDADE de acordo coa Lei e as presentes Condicións. En ningún caso o uso do Sitio Web e/ou dos Contidos por parte do usuario poderá vulnerar a lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública, debendo en todo momento facer un uso correcto e lícito dos servizos, informacións e materiais do Sitio Web. /ou os Contidos.

O usuario poderá:

Acceder e navegar de xeito gratuíto, e sen necesidade de autorización previa, aos materiais e servizos do Sitio Web e/ou aos Contidos, sen prexuízo da esixencia de rexistro previo e/ou aceptación de Condicións Particulares relativas a determinados servizos e contidos específicos. , segundo se determine nestas Condicións Xerais ou, no seu caso, nas Condicións Particulares dos devanditos servizos.

O usuario en ningún caso poderá realizar as seguintes actividades:

a) Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, obsceno, denigratorio ou que inciten ou promovan actos delituosos, violentos, difamatorios ou degradantes por razón de idade, sexo, relixión ou conviccións; ou que realice, promova ou incite directa ou indirectamente á defensa do terrorismo ou que sexa contrario aos dereitos humanos e aos dereitos e liberdades fundamentais de terceiros, á lexislación vixente, á moral, aos bos costumes e á orde pública, ou con fins lesivos que poidan prexudicar. , danar ou impedir de calquera forma, o acceso a elas, en prexuízo da ENTIDADE ou de terceiros.

b) Realizar actos contrarios aos dereitos de Propiedade Intelectual e/ou Industrial dos seus lexítimos titulares.

c) Provocar danos nos sistemas informáticos da ENTIDADE, dos seus provedores ou de terceiros e/ou introducir ou difundir virus informáticos, código ou software lesivo ou outro tipo de sistemas que poidan provocar danos ou alteracións nos sistemas informáticos, ou alteracións non autorizadas dos mesmos. contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos materiais ou servizos do Sitio Web e/ou dos Contidos, ou nos sistemas de información, ficheiros e equipos informáticos dos usuarios deste, ou o acceso non autorizado a calquera material e servizo do Sitio Web e/ou do Contidos.

d) Transmitir publicidade por calquera medio e, en particular, mediante o envío de mensaxes electrónicas, cando o envío de publicidade non fose solicitado ou autorizado polo destinatario.

e) Utilizar o Sitio Web e/ou os Contidos, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade ou información propia ou de terceiros sen autorización previa por escrito da ENTIDADE, ou incluír hipervínculos nas súas páxinas web particulares. ou comercial ao Sitio Web e/ou aos Contidos, salvo autorización expresa deste.

f) Utilizar os servizos e materiais ofrecidos a través do Sitio Web e/ou dos Contidos de forma contraria ás Condicións Xerais e/ou ás Condicións Particulares que regulan o uso dun determinado servizo e/ou contido, e en prexuízo ou menoscabo de os dereitos doutros usuarios.

O Usuario responderá ante a ENTIDADE, ou fronte a terceiros, dos danos e prexuízos de calquera índole que se puidesen ocasionar como consecuencia do incumprimento ou incumprimento directo ou indirecto das presentes Condicións Xerais. A ENTIDADE velará en todo momento polo respecto ao ordenamento xurídico vixente, e resérvase o dereito a denegar total ou parcialmente, ao seu criterio, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, o acceso de calquera usuario ao Sitio Web e/ou os Contidos, cando concorran unha ou varias circunstancias descritas nesta cláusula.

 1. IDENTIFICADORES DE USUARIO E CONTRASEÑA.

A ENTIDADE resérvase o dereito de solicitar o rexistro dos usuarios para o acceso a determinados servizos ou informacións do Sitio Web e/ou dos Contidos, así como para un posible "login"; para o que se solicitará a elección dun contrasinal que permita a identificación persoal do usuario ("nome" e "contrasinal").

 1. Introdución e uso de LINKS e HIPERLINKS.

A ligazón, como hipertexto, banners, botóns, directorios e calquera outra ferramenta de busca, entendida como a tecnoloxía que conecta dous sitios web ou dúas páxinas web (en diante "enlaces"), poderá ser utilizado por ambos os usuarios para establecer unha conexión entre o seu sitio web. e o Sitio Web, así como pola ENTIDADE para poñer a disposición dos usuarios o acceso a outros sitios web distintos deste dominio. Non obstante, e, se é o caso, os devanditos enlaces deberán estar suxeitos aos termos que se establecen a continuación:

 1. Introdución de ligazóns por parte dos usuarios.

Aqueles usuarios que desexen establecer un enlace entre o seu sitio web e o sitio web deberán cumprir as seguintes obrigas:

A ligazón só permitirá o acceso ao sitio web, non permitindo a ligazón ás páxinas finais. Dito acceso non permitirá a reprodución do Sitio Web de ningún xeito. No sitio web non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas.

Non se declarará nin se dará a entender que a ENTIDADE supervisou ou asumiu de ningún xeito os contidos ou servizos ofertados ou anunciados na páxina web onde se estableza a ligazón.

A páxina web na que se estableza a ligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, signo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes á ENTIDADE e/ou a terceiros, sen a súa autorización.

O sitio web no que se estableza a ligazón non conterá información ou contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública, nin contrarios a calquera dereito de terceiros.

Para establecer unha ligazón nun sitio web distinto a este, será necesaria a autorización previa por escrito da ENTIDADE.

 1. Uso de ligazóns de terceiros no sitio web.

A instalación de ligazóns a terceiros por parte da ENTIDADE ten como única finalidade facilitar aos usuarios o acceso á información dispoñible ofrecida por terceiros e non implica que promova, avale, garanta ou recomiende ditos Sitios. Os enlaces incluídos na páxina web da ENTIDADE ofrécense unicamente como referencia informativa, sen ningún tipo de valoración do contido, titularidade, servizos ou produtos ofrecidos dende os mesmos.

Os usuarios deberán extremar as precaucións na valoración e utilización dos devanditos Enlaces, quedando exenta a ENTIDADE de toda responsabilidade en relación coa información, datos, ficheiros, produtos, servizos e calquera tipo de material existente nas páxinas ás que se accede a través destes.

 • RESPONSABILIDADES.

A ENTIDADE queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos en calquera concepto e natureza nos seguintes supostos:

a) Por imposibilidade ou dificultades de conexión utilizadas para acceder ao Sitio Web e/ou aos Contidos, interrupcións do servizo, atrasos, erros, disfuncións independentemente do tipo de conexión ou dos medios técnicos empregados polo usuario.

b) Por interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ao Sitio Web e/ou aos Contidos, así como pola dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do Sitio Web e/ou dos Contidos ou dos servizos e/ou elementos deste, cando se deba á interrupción do servizo por motivos de mantemento técnico do Sitio Web e/ou dos Contidos, ou por causa allea á ENTIDADE, ou polos servizos de prestadores de servizos de información.

c) Por accións dolosas ou neglixentes do usuario, ou que teñan a súa orixe en causas de forza maior e calquera outra allea á vontade da ENTIDADE.

d) Por ataques dos denominados “hackers” ou de terceiros especializados á seguridade ou integridade do sistema informático, sempre que a ENTIDADE adoptase todas as medidas de seguridade existentes segundo as súas posibilidades técnicas.

e) Polos danos ou perdas que poidan ocasionar a información, contidos, produtos e servizos prestados, comunicados, aloxados, transmitidos, mostrados ou ofrecidos por terceiros alleos á ENTIDADE, incluídos os prestadores de servizos da sociedade da información, a través dunha páxina web que pódese acceder a través dunha ligazón neste sitio.

f) Por calquera dano ou dano ao software ou hardware do usuario derivado do acceso ao Sitio Web e/ou aos Contidos da ENTIDADE ou do uso da información ou elementos ou aplicacións nel contidos.

g) Pola idoneidade, fiabilidade, dispoñibilidade, actualidade ou exactitude da información ou servizos contidos no seu Sitio Web e/ou nos Contidos, nin polos danos directos ou indirectos en relación co uso da información ou elementos neles contidos.

O usuario do Sitio Web e/ou dos Contidos responderá persoalmente dos danos e prexuízos de calquera natureza ocasionados á ENTIDADE directa ou indirectamente, polo incumprimento dalgunha das obrigas derivadas das presentes Condicións Xerais ou, no seu caso, da ENTIDADE. non asumirá ningunha responsabilidade, xa sexa por danos directos ou indirectos, danos consecuentes ou por lucro cesante.

O usuario será o único responsable das infraccións nas que se poida incorrer ou dos prexuízos que se poidan ocasionar polo uso do Sitio Web e/ou dos Contidos da ENTIDADE, quedando este último exonerado de calquera responsabilidade. O usuario é o único responsable de calquera reclamación ou acción xudicial, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiros contra a ENTIDADE ou contra o usuario en función da utilización do servizo por parte desta, ou da información que puidese remitir á ENTIDADE. Por Calquera Medio. O usuario asume todos os gastos, custos e indemnizacións ocasionados pola ENTIDADE por tales reclamacións ou accións legais.

 • PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS.

Para obter información sobre o tratamento dos seus datos persoais, diríxase á Política de Privacidade situada neste sitio web.

 • OUTRAS CONDICIÓNS XERAIS.

Os accesos, contidos e servizos ofrecidos a través do Sitio Web e/ou dos Contidos teñen, en principio, unha duración indefinida, salvo disposición en contrario nas Condicións Xerais, nas Condicións Particulares ou na lexislación aplicable en cada momento. A ENTIDADE resérvase, non obstante, sen necesidade de previo aviso e en calquera momento, o dereito a suspender, denegar ou restrinxir temporal ou definitivamente o acceso ao seu Sitio Web e/ou aos seus Contidos, para realizar as modificacións que considere oportunas no Sitio Web e/ou. ou nos Contidos, nos servizos ou informacións ofertadas, na presentación ou localización dos mesmos, así como nas Condicións Xerais. Todo isto sen dar lugar a ningunha compensación para o usuario.

Calquera cláusula ou disposición das presentes Condicións Xerais que sexa ou se converta en ilegal, inválida ou inaplicable, quedará excluída e considerarase inaplicable na medida en que se produza tal ilegalidade, nulidade ou inexigibilidade, e será substituída por outra que se pareza na medida do posible á anteriores, pero que non afecta nin prexudica ás restantes disposicións, que estarán exentas de calquera cláusula ou disposición ilícitas, nulas ou non exixibles e permanecerán, pola contra, plenamente vixentes.

A ENTIDADE exclúe calquera tipo de garantía e, polo tanto, queda libre de calquera responsabilidade derivada dos puntos anteriormente expresados. Esta resérvase a facultade de exercer ante a xurisdición competente cantas accións estean dispoñibles legalmente para esixir as responsabilidades derivadas do incumprimento de calquera das disposicións destas Condicións Xerais do Sitio Web por parte do usuario.

 • DESENVOLVEMENTO E IMPACTO.

Sen prexuízo do disposto no apartado segundo, estas condicións serán ou poderán verse afectadas, desenvolvidas, completadas e complementadas por outras condicións, avisos, termos e políticas que se establezan ou poidan establecer neste sitio web.

Actualización de novembro de 2021

bottom of page