top of page

Política de privacidade

​​

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Debido á vixencia do Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) e da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD), procedemos á actualización desta política de privacidade. A continuación ofrécese información relacionada co tratamento de datos realizado por RAQUEL BARRO MUIÑO.

​​

 • MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Sen ser exhaustivo, defínese como operativo o seguinte marco normativo:

En relación coa protección de datos persoais:

 • Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos devanditos datos, e polo que se establece a Directiva 95/2016. 46/CE (RGPD).

 • Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais.

En relación coa sociedade da información e as telecomunicacións:

 • Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

 • Lei 9/2014, do 9 de maio, xeral de telecomunicacións.

 • RESPONSABLE DO TRATAMENTO.

A responsable do tratamento dos seus datos persoais é RAQUEL BARRO MUIÑO, con NIF 33350687C e enderezo na C/ Lazúrtegui, 12 (27700 Ribadeo).

Correo electrónico: info@ikigaisaude.es

Teléfono: 611492604

 • FINALIDADE DO TRATAMENTO.

Con carácter xeral, os seus datos persoais serán utilizados e tratados para poder relacionarse con vostede (o interesado) e para poder prestar os servizos ofrecidos e pactados. Así mesmo, tamén poderán ser tratados para outros fins e actividades; tales como, por exemplo, xestión administrativa, atención de solicitudes, consultas e propostas, de carácter estatístico ou de estudo, arquivo, xestión de aplicacións e RRHH, xestión de queixas e suxestións (incluíndo tamén servizos posvenda e fidelización), para o seu cumprimento. de obrigas legais, promoción con autorización ou información xeral.

Neste sentido, en todos os nosos formularios e solicitudes e, entre outras cuestións, introduciuse un apartado onde se lle informa dun xeito claro e sinxelo sobre a finalidade e dereitos relacionados cos seus datos persoais.

Non obstante, pódese consultar información adicional sobre as finalidades concretas, solicitándoa no correo electrónico info@ikigaisaude.es.

 • LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO.

O tratamento dos datos persoais baséase nun ou varios dos supostos contidos no artigo 6.1 e, se é o caso, 9.2 do Regulamento Xeral de Protección de Datos:

 • O tratamento dos datos é necesario para a execución dun contrato; sendo imposible o cumprimento da mesma sen tal tratamento. Tamén se poderán tramitar para a aplicación de medidas precontractuais por instancia do interesado.

 • En determinados casos, o tratamento dos datos persoais basearase no consentimento validamente concedido; Esta pode ser retirada en calquera momento sen que afecte aos tratamentos realizados con anterioridade.

 • O tratamento dos datos persoais tamén pode ser necesario para a satisfacción dos intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento ou por un terceiro (nestes casos xustificarase a situación causal).

 • Nos demais casos, o tratamento dos datos será necesario para o cumprimento dunhas obrigas legais ou dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos atribuídos ao responsable do tratamento.

No caso de que actúe calquera outro suposto habilitador do tratamento específico que se vai realizar, informarase ó interesado ou afectado ó respecto.

​​

 • ORIXE E CATEGORÍAS DOS DATOS TRATADOS.

Os datos persoais que tratamos nesta entidade adoitan proceder directamente do interesado. No caso de que en calquera caso fosen obtidos por outras fontes, facilitarase a oportuna información sobre tal procedencia, así como as categorías de datos afectadas.

 • PRAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS.

Conservaremos os seus datos durante o tempo que sexa necesario para realizar os trámites e trámites que se lle encomenden, así como para executar as demais causas e, en todo caso, tendo en conta os prazos legalmente esixidos.

Unha vez que deixen de aparecer como bens, procederase á supresión e destrución dos mesmos ou, no seu caso, manteremos os datos bloqueados, sendo accesibles unicamente por Xuíces e Xulgados, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes para a demanda. das posibles responsabilidades derivadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destes. Unha vez transcorrido este segundo prazo, procederase á súa destrución. Todo isto e, se é o caso, en cumprimento do art. 32 da LOPDGDD.

 • DESTINATARIOS: CESIÓNS DE DATOS E TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS.

Como motivo de cesión e comunicación, aquelas entidades públicas ou privadas poderán ter coñecemento dos seus datos persoais:

 • Ao que estamos obrigados a facilitar os seus datos persoais para cumprir con calquera disposición legal.

 • Debido á satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento ou por un terceiro.

 • Para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos atribuídos ao responsable do tratamento.

 • A favor da execución contractual e/ou do cumprimento da orde profesional pactada.

No caso de que, á marxe dos supostos antes mencionados, comuniquemos xustificadamente a súa información persoal a outras entidades, solicitaremos previamente o seu válido consentimento mediante opcións claras que lle permitan decidir ao respecto.

Complementando o anterior, no caso de que estea en funcionamento calquera outro suposto habilitador de comunicación distinto dos mencionados, informarase ó interesado ou afectado ó respecto.

Ademais, os responsables do tratamento desta entidade poderán ter acceso aos seus datos persoais; é dicir, aqueles prestadores de servizos que teñan que acceder aos seus datos persoais para o desenvolvemento funcional ou operativo a favor do servizo que se vai ofrecer.

Ademais, non se contemplan transferencias internacionais de datos. Ante a posibilidade de que existan tales traslados, estes realizaranse coa autorización e os requisitos precisos para ela.

Non obstante, podes solicitar máis información sobre os traballos previstos e posibles futuros traslados, no correo electrónico info@ikigaisaude.es.

 • COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS.

No caso de recibir comunicacións por medios electrónicos, informámoslle de que as mensaxes van dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é o destinatario previsto, notifícaselle que o uso, divulgación e/ou copia non autorizados está prohibido pola lexislación vixente.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, informámoslle que no caso de non desexar recibir comunicacións e informacións de carácter comercial, publicitario ou de tipo similar, indícalo a través do correo electrónico info@ikigaisaude.es, indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA", para que os seus datos persoais sexan eliminados da nosa base de datos. A súa solicitude será atendida nun prazo de 10 días desde o seu envío.

 • REDES SOCIAIS.

No caso de que esta entidade faga uso de determinadas redes sociais ou outro tipo de estruturas, medios e plataformas dixitais, e vostede se faga "amigo" ou "seguidor" de nós nesas áreas, podemos procesar os seus datos para interactuar con vostede e mantelo informado das nosas actividades, servizos e promocións. Estes datos serán tratados sobre a base legal do seu consentimento e conservaranse mentres siga sendo o noso "amigo" ou "seguidor", podendo revogar o seu consentimento en calquera momento que o desexe; aínda que isto non afectará á legalidade dos tratamentos realizados con anterioridade. A subministración de datos para este fin é voluntaria; aínda que, no caso de non facelo, non poderás ser “amigo” ou “seguidor” nas plataformas ou medios nos que actuamos.

Por outra banda, no caso de que esta web dispoña da opción de rexistro de usuario e esta permita a opción de rexistrarse a través de redes sociais, os datos persoais que serán tratados expresamente para iso procederán da rede social de que se trate. , á que, previamente, o interesado facilitará os devanditos datos para os efectos previstos nas súas correspondentes políticas de privacidade. As categorías de datos tratados e recollidos da rede social de que se trate serían os que figurarían no propio formulario de rexistro e os relacionados cos datos que vostede facilitara á citada rede social. Se para proceder, no seu caso, a rexistrarse neste sitio web fosen imprescindibles máis datos que os facilitados pola rede social, estes serían solicitados e deberán cubrirse adicionalmente no dito formulario de rexistro, con suxeición ás condicións de privacidade vixentes.

 • DEREITOS ADICIONAIS E INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

O interesado ten dereito a obter confirmación sobre se RAQUEL BARRO MUIÑO trata os datos persoais que lle concernen, así como a acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, o interesado poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos; en cuxo caso só se conservarán para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, o interesado poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos. RAQUEL BARRO MUIÑO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Do mesmo xeito, o interesado ten dereito á portabilidade dos datos cando sexa tecnicamente posible e en determinados casos.

Ademais, o consentimento prestado previamente poderá ser retirado en calquera momento.

Por outra banda, e, no seu caso, ten dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos. Isto tamén, cando proceda, ante a posible elaboración de perfís. Nestes supostos hipotéticos de implantación e toma de decisións, estaríase debidamente informado ao respecto.

O interesado poderá formular as dúbidas que considere en relación coa presente política, obter información adicional sobre protección de datos, así como exercer os seus dereitos nos termos legalmente establecidos, debendo remitir unha comunicación persoalmente, por correo electrónico a: RAQUEL BARRO MUIÑO, C/ Lazúrtegui, 12 (27700 Ribadeo) ou por correo electrónico a: info@ikigaisaude.es, indicando a correspondente solicitude e acompañada de copia do DNI ou outro documento que acredite a identidade respecto da dita facultade para o exercicio dos seus dereitos. No caso de que se actúe mediante representación, deberá achegarse tamén copia do DNI do representado (ou documento equivalente) e documentación xustificativa da representación do representante.

A continuación preséntanse os modelos para o exercicio dos distintos dereitos de protección de datos. Así mesmo, pódese dispor deste tipo de modelos e formularios solicitándoos directamente na propia entidade.

No caso de que considere que os seus dereitos non foron debidamente atendidos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es.

 • AVISO, POLÍTICA E MEDIDAS DE SEGURIDADE.

RAQUEL BARRO MUIÑO, tendo en conta a natureza, alcance, contexto e finalidades do tratamento, procedeu a aplicar todas as medidas técnicas e organizativas para garantir o correcto cumprimento da normativa de protección de datos. De conformidade co disposto nos artigos 24 e seguintes do Regulamento xeral de protección de datos e no artigo 28 da Lei orgánica 3/2018.

Así mesmo, a aplicación ao tratamento dos datos de carácter persoal garántense as medidas de seguridade adecuadas, esixidas e favorables á normativa vixente, para garantir o seu pleno cumprimento.

 • MENORES.

Os menores de idade non poderán utilizar os servizos dispoñibles a través do sitio web sen a previa autorización dos seus pais ou titores en calidade de representantes legais, que serán os únicos responsables de todos os actos realizados a través deste sitio web por tales menores ao seu cargo. incluíndo a cumprimentación dos posibles formularios que poidan existir e o marcado, se é o caso, dos recadros que os acompañen.

En canto á materia específica de protección de datos de carácter persoal, respectando o disposto nos artigos 8 do RGPD e 7 da LOPDGDD, só poderán prestar o seu consentimento para o tratamento lícito dos seus datos persoais os maiores de catorce anos. Se se trata dun menor de catorce anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores como representantes legais para o tratamento; e só se considerará lícito na medida en que o autoricen. En ningún caso ou circunstancia se obterán do menor, sen o consentimento previo deste, datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade doutros membros da familia.

Actualización: NOVEMBRO 2021

AVISO LEGAL

Este portal, cuxo titular é RAQUEL BARRO MUIÑO, con NIF 33350687C e enderezo na C/ Lazúrtegui, 12 (27700 Ribadeo), está formado pola páxina web asociada ao dominio www.ikigaisaude.es.

 • Propiedade intelectual e industrial

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logotipos, marcas e demais posibles signos distintivos que nel poidan aparecer, pertencen á propia entidade e están protexidos e amparados polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

 • Responsabilidade dos contidos

A entidade non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, posible descarga ou utilización dos elementos e informacións contidas no sitio web, que poidan verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias alleas á súa vontade.

Por outra banda, a entidade non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que se poida acceder a este portal. Do mesmo xeito, esta mesma entidade non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros que poidan estar enlazados ou enlazados desde este portal web.

Un alcalde, resérvase o dereito de realizar cambios no sitio web sen previo aviso, co fin de manter a súa información actualizada; engadir, modificar, corrixir ou eliminar o contido publicado ou o deseño do portal.

Ademais, a entidade non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin dos danos sufridos ou perdas económicas que, directa ou indirectamente, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais, de datos, etc. . . , provocada polo uso da devandita información.

 • Reprodución de contidos

Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos publicados no propio portal.

 • Posible existencia de enlaces, hipervínculos ou hipervínculos

O titular, a través deste portal, poderá facilitar o acceso a sitios web de terceiros, mediante ligazóns, co fin de informar sobre a existencia doutras fontes de información en Internet.

Estes posibles enlaces a outros sitios web non suporían en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visite as páxinas web de destino, que estaría fóra do control do propietario, polo que esta entidade non se faría responsable do contido de tales sitios web enlazados ou do resultado obtido seguindo as citadas ligazóns.

Así mesmo, esta entidade non se faría responsable das ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que puidese facilitar o acceso.

O posible establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o propietario e o propietario do sitio onde se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio web externo desde unha ligazón que puidese atopar neste sitio web, pola súa afectación, debes ler e coñecer as políticas vixentes para o outro sitio web implicado.

 • Lei aplicable

A lexislación aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que compoñen este aviso legal, así como calquera outra cuestión relacionada cos servizos ou contidos deste portal, será a lexislación española.

 • Desenvolvemento e afectación

Este aviso será ou poderá verse afectado, desenvolvido, completado e complementado por outras condicións, avisos, termos e políticas que se establezan ou poidan establecerse neste sitio web.

bottom of page